Bài Tập Hóa 12 Trang 7

     

A. Tóm tắt kỹ năng Este

– quan niệm : Khi nắm nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacbohidric bằng nhóm OR thì được este. Công thức chung của este là RCOOR’.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 trang 7

– tên gọi : tên gốc R’ + tên gốc axit RCOO.

– đặc thù hóa học : phản ứng thủy phân.

+ Trong môi trường xung quanh axit :

RCOOR’ + H2O  RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường xung quanh bazơ : làm phản ứng xà chống hóa.

RCOOR’ +NaOH →t0 RCOONa + R’OH.

– Điều chế bởi phản ứng este hóa.

– Ứng dụng : được dùng làm dung môi để tách, chiết, cung cấp chất dẻo, có tác dụng hương liệu trong công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm…

B. Giải bài tập Este Hóa 12 trang 7

Bài 1. Những phát biểu sau đây đúng giỏi sai ?

a) Este là thành phầm của phản nghịch ứng giữa axit và ancol.

b) Este là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm COO– .

c) Este no, đối chọi chức, mạch hở bao gồm công thức phân tử CnH2nO2, cùng với n ≥ 2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.

e) Săn phẩm của bội nghịch ứng giữa axit với ancol là este.

*

a) S B) S vì chưng phân tử este không có anion COO– 


Quảng cáo


c) Đ d) Đ e) S

Bài 2. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 gồm bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Đáp án C.

Xem thêm:  Biện Pháp Nào Được Coi Là Biện Pháp Cơ Sở Để Phòng Và Trừ Sâu, Bệnh Hại?

CH3 – CH2 – COO – CH3

CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3

Bài 3 trang 7 Hóa 12: Chất X gồm công thức phân tử C4H8O2. Lúc X chức năng với hỗn hợp NaOH sinh ta hóa học Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu trúc của X là :

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. D. HCOOC­3H5.

Đáp án C.


Quảng cáo


Bài 4. Thủy phân este gồm công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOH thu được tất cả hổn hợp hai hóa học hữu cơ Y cùng Z trong những số ấy Z tất cả tỉ khối khá so với H2 là 23. Tên của X là

A. Etyl axetat. B. Metyl axetat.

C. Metyl propionate D. Propyl fomat.

Đáp án A.

*

Z có tỉ khối khá so với H2 bằng 23 =>MZ = 46g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên thường gọi của Y là etyl axetat.

Bài 5. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường xung quanh axit với bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Trả lời: Phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit : tạo nên axit, ancol, và phản ứng thuận nghịch.

Trong môi trường xung quanh bazơ : tạo nên muối của axit, ancol với là phản bội ứng ko thuận nghịch.

Bài 6 trang 7 Hóa 12 : Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X solo chức nhận được 6,72 lít khí CO2 (dktc) với 5,4g nước.

a) xác định công thức phân tử của X.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Quan Văn 10 Soạn Bài Tổng Quan Văn Học Việt Nam Trang 5

b) Đun 7,4g X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 3,2g ancol Y và một lượng muối bột Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính cân nặng của Z.