Bài tập so that such that violet

     
website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí tổn https://chuyensuamayphotocopy.vn/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập so that such that violet

Bài tập so that, such that, bài tập trắc nghiệm so that, such that tất cả đáp an, bài tập so...that such...that lớp 9 violet, so/such/too/enough exercises, So, such too, enough exercises pdf with answers, so/such/too/enough exercises violet.


Xem thêm: Những Cách Để Làm Người Yêu Vui : 20 Câu Nói Thôi Miên Tâm Trí Nàng

*
giờ đồng hồ anh, ôn tiếng anh online, trắc nghiệm tiếng anh online


Xem thêm: Thế Nào Gọi Là Nhạc Đàn - Thế Nào Là Nhạc Hát Và Thế Nào Là Nhạc Đàn

bài xích tập so that, such that, bài tập trắc nghiệm so that, such that gồm đáp an, bài xích tập so...that such...that lớp 9 violet, so/such/too/enough exercises, So, such too, enough exercises pdf with answers, so/such/too/enough exercises violet, bài bác tập viết lại câu với too cùng enough, bài bác tập viết lại câu so that such...that violetBài tập trắc nghiệm so such too enough violet, bài bác tập trac nghiem so that such that violet, bài xích tập trắc nghiệm so that such that violet, bài tập so...that such...that lớp 9 violet, bài tập viết lại câu so that such...that violet, bài tập so such, too enough, bài xích tập trắc nghiệm too với enough violet, The book is too interesting I have read it many times

Chủ đề 13. So, Such, Enough, Too trong giờ đồng hồ Anh

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Cấu trúc so…. That…. (quá . . . Mang đến nỗi. . . )*Dùng với tính từ:S + be+ so + adj + that + S + VVí dụ: It was so dark that I couldn’t see anything. (Trời quá buổi tối đến nỗi tôi quan trọng nhìn thấy ngẫu nhiên thứ gì. )*Dùng cùng với trạng từ:S + V + so + adv + that + S + VVí dụ: The student had behaved so badly that he was dismissed from the class. (Cậu học viên kia đã đối xử quá bất kính đến nỗi cậu ta đã bị đuổi khỏi lớp. )*Dùng cùng với danh từ số nhiều đếm được:S + V+ so many/ few + plural/ countable noun + that + S + VVí dụ: The Smiths had so many children that they formed their own basketball team. (Gia đình đơn vị Smith đang có không ít con mang đến nỗi chúng ta đã ra đời một nhóm bóng rổ. )*Dùng cùng với danh từ ko đếm được:S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + VVí dụ: He had so much money that he didn’t know what to do with it. (Anh ta có không ít tiền cho nỗi anh ấy ko biết làm cái gi với nó. )*Dùng cùng với danh từ đếm được số ít:S + V + so + adj + a/ an + singular noun + that + S + VVí dụ: It was so disappointing a result that we didn’t accept. (Đó là một hiệu quả quá thất vọng đến nỗi cửa hàng chúng tôi không thể gật đầu đồng ý được. )2. Cấu tạo such…that…. (quá . . . Cho nỗi. . . )Cấu trúc:S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + VVí dụ: He is such a popular man that everyone knows him. (Anh ta quá lừng danh đến nỗi mọi tín đồ đều biết anh ấy. )3. Kết cấu too…to. . . (quá . . . Cho nỗi ko thể. . . )*Dùng cùng với tính từ:S + be + too + adj + (for O) + to_VVí dụ: He is too short lớn play basketball. (Anh ta cực thấp đến nỗi cần thiết chơi trơn rổ. )*Dùng cùng với trạng từ:S + V + too + adv + (for O) + to_VVí dụ: They spoke too quickly for me to understand. (Họ sẽ nói quá cấp tốc đến nỗi tôi cần thiết hiểu được. )4. Kết cấu enough. . . To. . . (đủ…. để gia công gì…)*Dùng với tính từ:S + be + adj + enough + (for O) + to_VVí dụ: He isn’t tall enough lớn play basketball. (Anh ta không được cao để nghịch bóng rổ. )*Dùng với trạng từ:S + V + adv + enough + (for O) + to_VVí dụ: They spoke slowly enough for me to understand. (Họ vẫn nói đủ chậm trễ để tôi có thể hiểu được. )*Dùng với danh từ:S + V + enough + noun + (for O) + to_VVí dụ: I have enough time to vì this exercise. (Tôi bao gồm đủ thời gian để gia công bài tập này. )

Chủ đề 13. So, Such, Enough, Too trong giờ đồng hồ Anh

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Use SO or SUCH, TOO, ENOUGH1. The sun shone _______ brightly that she had to put on her glasses. 2. There were _________ few students registered that the class was cancelled. 3. We had _________ wonderful memories of that place that we decided to lớn return. 4. It was ________ a nice day that we decided lớn go lớn the beach. 5. The book looked ___________ interesting that we decided khổng lồ read it. 6. Ray called at _________ an early hour that we weren’t wake yet. 7. There were ____________ many people on the bus that we decided to lớn walk. 8. The benefit was _________ great a success that the promoters decided khổng lồ repeat it. 9. I’ m not rich ___________to help you. 10. This room is ___________ dark for us to study. Chỉ dẫn giải:1. So2. So3. Such4. Such5. So6. Such7. So8. So9. Enough10. TooTask 2. Rewrite the following sentences as directed1. It was such an expensive house that nobody can buy it. ⇒ The house was so . . . . . . . . 2. The food was so good that we ate all of it. ⇒ It was . . . . . . . . 3. The patient was too weak to get up. ⇒ The patient was so . . . . . . . . 4. This room is too dark for me lớn study. ⇒ This room is so . . . . . . . . 5. This room is too small for us khổng lồ take the meeting⇒ This room isn’t . . . . . . . . 6. The chạy thử was so difficult that we couldn’t vì it. ⇒ The demo was not . . . . . . . . 7. The bản đồ is so old that I couldn’t read it. ⇒ The bản đồ is too . . . . . . . . 8. He spoke so fast that we couldn’t hear him well⇒ He didn’t . . . . . . . . Khuyên bảo giải:1. The house was so expensive that nobody can buy. 2. It was such good food that we ate all of. 3. The patient was so weak that he couldn’t get up. 4. This room is so dark that I can’t study. 5. This room isn’t large enough for us to take the meeting. 6. The chạy thử was not easy enough for us to do. 7. The maps is too young for me to read. 8. He didn’t speak slowly enough for us to lớn hear well. Task 3. Combine these pairs of sentences using "so……. . That"1. That woman was very tall. She could almost cảm biến the ceiling. . . . . . . . . 2. This coat is very big. I can't wear it. . . . . . . . . 3. The coffee was so strong. She couldn't go to lớn sleep. . . . . . . . . 4. That bag was very heavy. None of us could carry it. . . . . . . . . 5. The stadium is very large. It can hold 60,000 people. . . . . . . . . 6. Those lessons are very difficult. He can't understand them. . . . . . . . . 7. She was very busy. She couldn't bởi the housework. . . . . . . . . 8. The climate was very bad. All the plants couldn't grow well. . . . . . . . . 9. I'm very tired. I couldn't keep my eyes open. . . . . . . . . 10. That boy is very lazy. He never does his homework. . . . . . . . . Lí giải giải:1. That woman was so tall that she could almost cảm ứng the ceiling. 2. This coat is so big that I can't wear. 3. The coffee was so strong that she couldn't go to sleep. 4. That bag was so heavy that none of us could caryfn. 5. The stadium is so large that it can hold 60,000 people. 6. Those lessons are so difficult that he can't understand. 7. She was so busy that she couldn't vày the housework. 8. The climate was so bad that all the plants couldn't grow well. 9. I'm so tired that I couldn't keep my eyes open. 10. That boy is so lazy that he never does his homework. Task 4. Combine these pairs of sentences using "too . . . . To"1. The bag was very heavy. She couldn't carry it. . . . . . . . . 2. He is very old. He can't run. . . . . . . . . 3. She is very young. She can't go lớn school. . . . . . . . . 4. Tom is very short. He can't play volleyball. . . . . . . . . 5. It's very late. We can't go khổng lồ the movies. . . . . . . . . 6. The question was very hard. We couldn't answer it. . . . . . . . . 7. The TV program is very exciting. The children won't miss it. . . . . . . . . 8. You're very young. You can't drive that car. . . . . . . . . 9. She was tired. She didn't go anywhere. . . . . . . . . 10. These shoes are very small. I can't wear them. . . . . . . . . Giải đáp giải:1. The bag was too heavy for her to carry. 2. He is too old to lớn run. 3. She is too young to go to lớn school. 4. Tom is too short to lớn play volleyball. 5. It's too late to lớn go to the movies. 6. The question was too hard for us to answer. 7. The TV program is too exciting for children to lớn miss. 8. You're too young to lớn drive that car. 9. She was too tired khổng lồ go anywhere. 10. These shoes are too small to lớn wear. Task 5. Combine these pairs of sentences using "such. . . . That"1. Tom was a tall man. He could almost cảm ứng the ceiling. . . . . . . . . 2. Mary is a good swimmer. She has won two gold medals. . . . . . . . . 3. He drank strong coffee. He couldn't go khổng lồ sleep. . . . . . . . . 4. It was a long walk. The children got tired. . . . . . . . . 5. He told interesting stories. They all like him. . . . . . . . . 6. The boy made rapid progress. It surprised everybody. . . . . . . . . 7. He had a difficult exercise. He couldn't vày it. . . . . . . . . 8. The speaker gave a long talk. Most of the audience felt sleepy. . . . . . . . . 9. We watched an exciting competition. We didn't want lớn go home. . . . . . . . . 10. It was an excellent show. We all enjoyed it. . . . . . . . . Lí giải giải:1. Tom was such a tall man that he could almost touch the ceiling. 2. Mary is such a good swimmer that she has won two gold medals. 3. He drank such strong coffee that he couldn't go khổng lồ sleep. 4. It was such a long walk that the children got tired. 5. He told such interesting stories that they all lượt thích him. 6. The boy made such rapid progress that it surprised everybody. 7. He had such a difficult exercise that he couldn't vày it. 8. The speaker gave such a long talk that most of the audience felt sleepy. 9. We watched such an exciting competition that we didn't want to go home. 10. It was such an excellent show that we all enjoyed it. Task 6. Rewrite the sentences using "enough" instead of "too. . . . To"1. He is too old lớn wear this colored shirt. . . . . . . . . 2. She is too weak khổng lồ carry this box. . . . . . . . . 3. This pen is too expensive for me khổng lồ buy. . . . . . . . . 4. Bill was too stupid khổng lồ understand what I had said. . . . . . . . . 5. This bag is too heavy for her khổng lồ carry. . . . . . . . . 6. The thử nghiệm was too difficult for them to lớn do. . . . . . . . . 7. I'm too poor to help you with the money. . . . . . . . . 8. This book is too dull lớn read. . . . . . . . . 9. The room is too dark for us lớn study. . . . . . . . . 10. The shelf is too high for her to reach. . . . . . . . . Giải đáp giải:1. He isn’t young enough to wear this colored shirt. 2. She isn’t strong enough khổng lồ carry this box. 3. This pen isn’t cheap enough for me to buy. 4. Bill wasn’t intelligent enough lớn understand what I had said. 5. This bag isn’t light enough for her to carry. 6. The demo wasn’t easy enough for them to do. 7. I’m not rich enough khổng lồ help you with the money. 8. This isn’t interesting enough to read. 9. The room isn’t bright enough for us to study. 10. The shelf isn’t short enough for her to lớn reach. Task 7. Combine each of the following pairs of sentences into one sentence using too/enough with infinitive. 1. You are very young. You can't have a front-door key. 2. It is very cold. We can't bathe. 3. Would you be very kind & answer this letter by return?4. I am rather old. I can't wear that kind of hat. 5. The ladder wasn't very long. It didn't reach the window. 6. He hadn't much money. He couldn't live on it. (Omit it. )7. He was furious. He couldn't speak. 8. The fire isn't very hot. It won't boil a kettle. 9. Tom was very foolish. He told lies lớn the police. 10. You are quite thin. You could slip between the bars. Hướng dẫn giải:1. Too young khổng lồ have2. Too cold khổng lồ bathe3. So kind as to lớn answer/kind enough lớn answer4. Too old to wear5. Long enough to reach6. Enough money lớn live on7. Too furious lớn speak8. Hot enough to boil9. Foolish enough to tell/so foolish as to lớn tell10. Thin enough lớn slipTask 8. Viết lại câu không thay đổi nghĩa1. The room is so tidy that it took us one hour to clean it. ⇒ It is . . . . 2. The man is so fool that no one took any notice of him. ⇒ He is . . . . 3. The film is so long that they can't broadcast it on one night. ⇒ It is . . . . . 4. The books are so interesting that we have read them many times. ⇒ They are. . . . . 5. The news was so bad that she burst into tears on hearing it. ⇒ It was. . . . 6. The food was so hot that it turned my tongue. ⇒ It was. . . . . 7. There is so much rain that we can't go out. ⇒ There is such. . . . 8. The boy is so fat that every calls him Stuffy. ⇒ He is . . . . 9. The milk is so excellent that all the children want some more. ⇒ It is . . . . 10. The weather was so warm that they had a walk in the garden. ⇒ It was. . . . Lí giải giải:1. It is such a tidy room that it took us one hour to clean it. 2. He is such a fool man that no one took any notice of him. 3. It is such a long film that they can't broadcast it on one night. 4. They are such interesting books that we have read them many times. 5. It was such bad news that she burst into tears on hearing it. 6. It was such hot food that it turned my tongue. 7. There is such a lot of rain that we can't go out. 8. He is such a fat boy that every calls him Stuffy. 9. It is such excellent milk that all the children want some more. 10. It was such warm weather that they had a walk in the garden.