PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG SOME/MANY/ANY/A FEW/ A LITTLE/ A LOT OF

     

Some, Many, Much, Any, A Few, A Little, A Lot Of, Lots Of,… là những từ chỉ lượng thông dụng trongtiếng Anh. Mặc dù rất nhiều bạn hay lầm lẫn và không biết cách rành mạch chúng. Bài học này, chuyensuamayphotocopy.vn sẽ giải quyết những thắc mắc của người tiêu dùng về đều lượng trường đoản cú trên.

Bạn đang xem: Phân biệt cách dùng some/many/any/a few/ a little/ a lot of


1. Cách áp dụng Some, Many, Much, Any, A Few, A Little, A Lot Of, Lots Of,…

1.1. SOME

Chúng ta sử dụng “some” trong câu hỏi nhằm thể hiện rõ ý mong muốn của fan nói, quan trọng đặc biệt trong câu yêu mong và câu đề xuất tiếng Anh. Lúc đó, fan nói mong muốn được đáp lại bằng “yes”.

For example: Did you buy some milk? (Bạn đã mua 1 không nhiều sữa nên không?)

1.2. MANY

Many: nhiều.Manythường đứng trước những danh từ đếm được.Sử dụng “many” khi bạn có nhu cầu ám chỉ một số trong những lượng lớn.Many được sử dụng chủ yếu trongcâu hỏi và câu lấp định.
*
*
*
*
Bài tập Some, Many, Much, Any, A Few, A Little, A Lot Of, Lots Of,…

3.

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4. I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5. Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6. I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7. Could I have ………………. Cream, please?

8. Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9. Can you speak English? – Just ………………….

10. He gave ……………… thought to his future.

11. Would you help me with ……………… money?

12. We have to delay this course because he knows …………………

13. He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14. We didn’t buy …………flowers.

15. This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16. Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17. This is a very boring place to live. There’s ………….to do.

18. Listen carefully, I’m going to give you ………. Advice.

19. This town is not a very interesting place lớn visit, so ………. Tourists come here.

20. I didn’t have …………… money, so I had khổng lồ borrow ………..

Xem thêm: Nêu Hoàn Cảnh Sáng Tác Phú Sông Bạch Đằng Của Trương Hán Siêu

Bài tập 3: trong số những trường thích hợp trong đây, “much” được dùng không hợp lý. Hãy tậu và sửa lại thay bởi “many” hoặc “a lot”. Viết OK giả dụ câu kia đúng

1. We didn’t spend much money. OK

2. Sure drinks much tea. A lot of tea

3. Joe always puts much salt on his food. …………

4. We’ll have khổng lồ hurry.We haven’t got much time. …………

5. It cost much khổng lồ repair the car. …………

6. Did it cost much to repair the car? …………

7. I don’t know much people in this town. …………

8. I use the phone much at work. …………

9. There wasn’t much traffic this morning. …………

10. You need much money to lớn travel round the world. ………..

Đáp án

Bài tập 1
1. B2. B3. B4. A5. A6. A7. B8. A9. A10. A
11. B12. A13. A14. B15. B16. A17. B18. A19. D20. A
Bài tập 2

1. The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2. The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting trang chủ that night.

3.

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4. I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5. Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6. I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7. Could I havesome/a littlecream, please?

8. Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9. Can you speak English? – Justa little

10. He gavea littlethought khổng lồ his future.

11. Would you help me witha little/somemoney?

12. We have lớn delay this course because he knowslittle/much

13. He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14. We didn’t buyany/manyflowers.

15. This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16. Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17. This is a very boring place lớn live. There’slittleto do.

18. Listen carefully, I’m going to lớn give youa little/someadvice.

19. This town is not a very interesting place to visit, sofewtourists come here.

Xem thêm: Unit 4 Lớp 12 Looking Back, Tiếng Anh 12 Unit 4: Looking Back

20. I didn’t haveany/muchmoney, so I had khổng lồ borrowsome/little

Bài tập 3

3. A lot of salt

4. OK

5. It cost a lot

6. OK

7. Many people or a lot of people

8. I use the phone a lot

9. OK

10. A lot of money

chuyensuamayphotocopy.vn hi vọng với những chia sẻ của chuyensuamayphotocopy.vn ở trên, chúng ta đã biết được cách thực hiện và phần biệt Some, Many, Much, Any, A Few, A Little, A Lot Of, Lots Of,… Chúc các bạn ngày càng học giỏi tiếng Anh.