Bài tập tiếng anh lớp 7 theo từng unit có đáp án

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học tốt môn giờ Anh lớp 7 hơn. Để mua tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 7 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 theo từng unit có đáp án

Mục lục bài xích tập giờ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề đánh giá 1 máu Tiếng Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Music và arts

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh 7 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food & drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 7 học tập kì 2 có đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề đánh giá 15 phút tiếng Anh 7 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề chất vấn 1 tiết Tiếng Anh 7 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề chất vấn 15 phút tiếng Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics and Speaking

Chọn từ bao gồm phần gạch men chân được vạc âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phân phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phạt âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B phân phát âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phạt âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án A vạc âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ə/


Quảng cáo

B. Vocabulary & Grammar

Question 1. I usually ______ lớn school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going lớn work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ to school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To cook

Question 9. bởi you lượt thích ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. To lớn go camping

C. Go to lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have không lấy phí time, I usually ______.A. Listen khổng lồ music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening to music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. To lớn eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I & my friend ____ khổng lồ the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên xuyên tới trường bằng xe pháo buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: always), nhà ngữ (Tom) là ngôi III số ít yêu cầu cần chia thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn luôn nạp năng lượng sáng trước lúc đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì lúc này đơn miêu tả sự thiệt hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít cần tobe là “is”.

Dịch: gia sư tiếng Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), nhà ngữ là ngôi III số ít cần cần tạo thành “begins”

Dịch: Tiết học của chúng tôi bước đầu lúc 7h30 từng sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đơn (nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi suy nghĩ Mảy sẽ tìm kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì sau này đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối chọi (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ chiến hạ vào nhà nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm cho gì)

Dịch: Tôi hết sức thích nấu nướng nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích có tác dụng gì/ yêu thích gì); các từ “go camping: cắn trại”

Dịch: bạn có thích gặm trại không? – Tôi ko thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa điểm này cần thực hiện danh từ hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là tham gia các hoạt động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời hạn rảnh, tôi thường xuyên nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích có tác dụng gì/ ưa thích gì)

Dịch: ba tôi thích đấm đá xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm cho gì)

Dịch: chúng ta ghét ăn uống mì. Họ thích cơm trắng hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I and my friend) số nhiều yêu cầu động từ chủ yếu không đề nghị chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và chúng ta tôi thường xuyên đến khu dã ngoại công viên mỗi nhà nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + lớn V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ fine buộc phải ta phải “will be”

Dịch: Tôi hy vọng mọi trang bị sẽ tốt đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important khổng lồ the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer và Jonathan Garcia go khổng lồ school during the week, but they don’t go to lớn school on the weekend. & the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday và Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. Và on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to lớn church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. Và on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special lớn the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. Và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes to lớn school.

B. Plays card.

C. Goes lớn the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays trang chủ alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When bởi vì the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin sinh sống câu thứ nhất đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm ở dòng 3 đoạn 2: Jennifer & Jonathan Garcia go to lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 2: và the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở trong phần cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu cuối đoạn 3: & on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies & here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful. I really love trying new food và cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how khổng lồ carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient & careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B and C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother & grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien bởi with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother & grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to nhật bản 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ, Soạn Bài Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ

Question 7. Where does Cuong learn lớn carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm ở chỗ đầu: My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đang dạy tôi bí quyết nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi hết sức thích điều này và đó là khi tôi bắt đầu sở mê say của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm tại đoạn 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: không ít người nói vấn đề nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở trường này hết sức thú vị cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin ở đoạn 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức bên trên internet. Sau đó tôi viết chúng vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin tại phần 1: I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy công thức từ bà bầu tôi với từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ở cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: tiếp nối tôi viết chúng vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bắt đầu sở thích này 4 năm trước, sau khi nhận được một quả trứng xung khắc từ ba tối khi ông ấy về trường đoản cú Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở dòng 4 đoạn 2: I learned how lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đang tự học giải pháp khắc chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy bài toán khắc trứng thì hơi nặng nề nhưng nó vô cùng thú vị và tất cả ích.


D. Writing

Dùng từ gợi ý để viết thành câu trả chỉnh. Chọn đáp án đúng mực nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys lớn read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy lớn read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother chia sẻ the hobby to her.

B. Our brother shares the hobby khổng lồ her.

C. Our brother giới thiệu the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money to buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money khổng lồ buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going to lớn bed.

B. Nga often read a book before going khổng lồ bed.

C. Nga reads a often book before going to bed.

D. Nga often read book before going to lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go lớn library khổng lồ borrrow books.

B. She sometimes goes to library to borrow books.

C. She is sometimes go khổng lồ library lớn borrow books.

D. She goes to lớn sometimes library khổng lồ borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting and useful.

B. She think read books is interesting và useful.

C. She thinks reading books is interesting và useful.

D. She think reads books is interesting & useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination & widen her knowledge.

B. It develop her imagination & widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination & widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go khổng lồ park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go to park.

D. They go to park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vì your father go khổng lồ work?

B. How does your father goes to work?

C. How vị your father goes khổng lồ work?

D. How does your father go to lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad và my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom và my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want khổng lồ live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D không đúng ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Dàn Ý Một Số Đề Văn Nghị Luận Lớp 7, Một Số Dàn Bài Văn Nghị Luận Lớp 7

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm gì/ thích hợp gì). Câu này dùng hiện tại đơn vì mô tả sự thật.