BÀI THỰC HÀNH 1 TIN 11

     
Bài tập và thực hành 1 Tin học lớp11. Giải câu 1 đến câu 10 trang 35 . Hãy cho biết thêm sự không giống nhau giữa hằng bao gồm đặt tên và biến…

Câu 1: Hãy cho thấy sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.

Bạn đang xem: Bài thực hành 1 tin 11

Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến hóa đó là: quan tâm mặt tàng trữ giá trị của hằng và trở nên trong RAM thì: giá trị trong ô ghi nhớ của hằng tất cả đặt tên là không chũm đổi, còn quý giá trong ỏ ghi nhớ của biến hóa thì cỏ thể chuyển đổi tại từng thời điểm triển khai chương trình.

Câu 2: Tại sao đề nghị khai báo biến?

Trả lời

Khai báo biến nhằm mục tiêu các mục tiêu sau:

– khẳng định kiểu của biến. Trình dịch sẽ biết cách tổ chức triển khai ô nhớ cất giá trị của biến. Đưa tên biến chuyển vào danh sách các đối tượng người tiêu dùng được chương trình quản lí.

– Đưa tên biến chuyển vào list các đối tượng người sử dụng được chương trình quản lí.

– Trình dịch biết cách truy vấn giá trị của biến hóa và áp dụng thao tác làm việc thích hợp đến biến.

Câu 3: Trong Pascal, ví như một biến chuyển chỉ nhận quý hiếm nguyên vào phạm vi từ bỏ 10 đến 25532 thì đổi thay đó rất có thể được khai báo bằng các kiểu dữ liệu nào?

Trong Pascal, trường hợp một trở thành chỉ nhận giá trị nguyên vào phạm vi trường đoản cú 10 đến 25532 thi phát triển thành đó có thể được khai báo bằng những kiểu dữ liệu: integer, real, extended, longint.

Xem thêm: Hình Nón Có Hình Chiếu Bằng Là, Hình Chiếu Bằng Của Hình Nón Là

Câu 4: Biến P có thể nhận những giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60: 90 và phát triển thành A hoàn toàn có thể nhận các quý hiếm 0,1 ; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong số khai báo sau là đúng?

a) var X, P: byte;

b) var p, X: real;

c) var p. : real; d) var X: real,

X: byte; P: byte;

Trong những khai báo trên thì khai báo ờ những câu b với d là đúng, tuy vậy khai báo của câu d là xuất sắc hơn.

Câu 5: Để tính diện tích s S của hình vuông có các cạnh A với quý hiếm nguyên nằm trong phạm vi từ 100 cho 200, bí quyết khai báo S nào dưới đây là đúng cùng tốn ít bộ nhớ nhất?

a) var S: integer;

b)var S: real;

c) var S: word;

d) var S: longit:,

e) var S: boolean;

Để tính diện tích của hình vuông vắn có các cạnh A với quý hiếm nguyên phía trong phạm vi từ bỏ 100 cho 200, thì những khai báo b, c, d là gần như đúng. Nhưng lại kia báo C là tốt nhất và tổn ít bộ nhớ lưu trữ cần lưu lại trữ.

Câu 6: Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal: 


Quảng cáo


*

( 1 +z) *(x +y/z)/(a-1/(1 +x*x *x))

Câu 7: Hãy chuyển các biểu thức vào Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tập tương ứng:

a) a/b*2;

b)a*b*c/2;

a) 1/a*b/c;

d) b/sqrt (a*a+b) ;

a) 2a/b

b) abc/2

c) b/ac

d) b/(√(a2 + b)

Câu 8: Hãy viết biểu thức lôgic cho công dụng true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm vào vùng gạch chéo cánh kể cả biên của những hình 9.a và 9.b.

*

*


Quảng cáo


((y1) & ((y > abs(x)) or (y abs(x))

Câu 9: Hãy viết chương trình nhập số a (a>0) rồi tính và chuyển ra diện tích s phần được gạch chéo cánh trong hình 3 (kết quả làm cho tròn đến tư chữ số thập phân).

*

Qua hình vẽ . Ta nhận biết rằng diện tích phần gạch chéo bằng một nửa diện tích hình trụ tâm

O(0:0), bán kính R a. Ta lại biết rằng, diện tích hình trụ được tính theo công thức: S = R*R*/Pi; Pi≈3,1416. Lúc đó, chương trình tính diện tích phần gạch là như sau:

Program dien_tich_phan_gach;

Uses crt;

Var a: real; Conts pi = 3,1416,

Begin

Clrscr,

Write(‘Nhap ban gớm duong tron a (a>0): ‘)

Readln(a) ,

write(‘Dien tich phan gach cheo la: ‘,a*a*pi/2:20:4);

Readln over .

Xem thêm: Giải Bài 14 Trang 11 Sgk Toán 9 Tập 1 4 Trang 11 Sgk Toán 9 Tập 1

Khi chạy chương trình, nếu a = 2 thì diện tích s phần gạch ốp là 6.2832;

nếu a = 3 thì diện tích phần gạch là 14.1372;

nếu a = 5 thì diện tích phần gạch ốp là 3 1.8086

Kết quả lịch trình như hình 1 bên dưới đây:

*

Câu 10: Lập trình tính và đưa ra màn hình hiển thị vận tốc V khi đụng đất của một đồ rơi từ độ cao h, hiểu được V = √2gh , trong những số đó g là tốc độ rơi tự do và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào trường đoản cú bàn phím.

Chương trình tính và đưa ra màn hình hiển thị vận tốc v:

Program tinh_van_toc;

Uses crt,

Constt g = 9.8;

Var v,h: real

Begin

Write(‘Nhap vao bởi vì cao h= ‘);

readln(h);

V:=sqrt(2*g*h);

write (‘Van toc lúc cham dat la V = ‘ , V: 10 : 2 ‘ , in/ s’ )