Cuộc Sống Ở Thành Phố Bằng Tiếng Anh

     
hướng dẫn phương pháp viết nội dung bài viết tiếng Anh về cuộc sống ở tp với biện pháp phát triến ý lô ghích và khoa học nhất.

Bạn muốn biểu đạt cuộc sống ở thành phố bằng tiếng Anh. Tuyệt chỉ dễ dàng là ý muốn so sánh cuộc sống thường ngày ở thành phố và nông thôn. Tuy nhiên bạn chưa chắc chắn nên áp dụng những từ bỏ vựng giờ Anh nào để lấy vào xuất xắc thậm chí không biết cách viết và triển khai ý ra sao. Dưới đó là một số từ vựng tiếng Anh cơ bạn dạng và bài viết giờ đồng hồ Anh về cuộc sống ở thành phố mà chúng ta cũng có thể tham khảo.

Bạn đang xem: Cuộc sống ở thành phố bằng tiếng anh

*

Cách viết bài tiếng Anh về cuộc sống đời thường ở thành phố

1. Từ bỏ vựng giờ Anh liên quan đến cuộc sống thành phố

- Live in a city/a town/an urban environment/ the suburbs/ shanty town/ slums: sinh sống trong thành phố/ thị trấn/ môi trường xung quanh đô thị/ nước ngoài ô/khu xập xệ/ ổ chuột

- Live downtown/in the downtown area/ in the city centre: Sống làm việc khu buôn bán kinh doanh/ khu trung thực bụng phố

- Enjoy the hectic pace of life/ the hustle and bustle of city life: say mê nhịp sống động của cuộc sống/sự hối hả và sống động của cuộc sống đời thường thành thị

- Cope with the stress/pressure of urban life: Đối phó với sự căng thẳng/ áp lực đè nén của cuộc sống thành thị

- Get caught up in the rat race: Bị mắc vào cuộc sống đời thường luẩn quẩn

- Seek the anonymity of life in a big city: Ẩn bản thân trong thành phố lớn

- Love the vibrant/lively nightlife: yêu thương thích cuộc sống đời thường về đêm sôi động/ tràn trề sức sống

- Have all the amenities: Có tất cả những luôn thể nghi

- Use/ travel by/ rely on public transport: Dùng/ đi bằng/ dựa vào phương tiện giao thông công cộng

- Put up with/ get stuck in/sit in massive/ heavy/ endless/ constant traffic jams: chịu đựng/ bị kẹt trong/ ngồi vào ùn tắc lớn/ dữ dội/ vô tận/ liên tục

- Tackle/ease/reduce/alleviate the traffic congestion: Giải quyết/ làm dịu/ giảm/ làm cho nhẹ giảm sự tắc nghẽn giao thông

- Road /roʊd/: Đường

- Lane /leɪn/: Làn đường

- Route /ruːt/ đường đường

- Path /pæθ/: Đường mòn

- Trail / treɪl/: Đường mòn leo núi (thường là những bé đường bé dại lên núi)

- Dotted line /ˈdɑːtɪd laɪn/: gạch phân cách

- Bus Stop /bʌs/: Điểm giới hạn xe bus

- Barrier / ˈbæriər /= Fence / fens /: sản phẩm rào ko mang đến đi qua

- Parking lot /ˈpɑːrkɪŋ lɑːt/ = oto park / kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe

- Sidewalk /ˈsaɪdwɔːk/ = Pavement / ˈpeɪvmənt/ Vỉa hè

- Traffic light /ˈtræfɪk laɪt /: Đèn giao thông

- Sign /saɪn/ biển hiệu

- Take care Slope ahead /teɪk ker sloʊp əˈhed/: Cận thận phần đường phía trước dốc

- Rough road /rʌf roʊd/: Đường gồ ghề

- Unsafe area vày not enter /ʌnˈseɪf ˈeriə də nɑːt ˈentər /: khu vực nguyên hiểm, không được vào

- Ben /ben/= Curve /kɜːrv/ : Đường cong

- Reduce tốc độ /rɪˈduːs spiːd/= Slow down / sloʊ daʊn / giảm tốc độ

- Road works ahead /roʊd wɜːrks əˈhed/: Phía trước công trường thi công đang thi công

- Restroom /ˈrestruːm /: WC

- No parking /noʊ ˈpɑːrkɪŋ /: Cấm độ xe

- Danger area /ˈdeɪndʒər ˈeriə/: khu vực nguy hiểm

- Caution /ˈkɔːʃn /: Chú ý, cận thận

- Warning /ˈwɔːrnɪŋ/: Cảnh báo

- No hitch hiking / noʊ hɪtʃ ˈhaɪkɪŋ /: Cấm bắt xe (Cấm xin đi nhờ vào xe)

- Exit /ˈeksɪt/: lối thoát hiểm

- Passing prohibited /ˈpæsɪŋ prəˈhɪbɪt/: Cấm vượt

- Falling rocks / fɔːl ɪŋ rɑːks /: Đá rơi

- Slippery road / ˈslɪpəri roʊd /: Đường trơn

- Roadway narrows /ˈroʊdweɪ ˈnæroʊz/: Đường hẹp

- avenue /ˈævənuː/: đại lộ

- bus shelter /bʌs ˈʃeltər/: mái bít chờ xe pháo buýt

- telephone box /’telɪfoʊn bɑːks/ = telephone booth /ˈtelɪfoʊn buːθ/ quầy năng lượng điện thoại

- high street /haɪ striːt/: phố lớn

- Lamp post /læmp poʊst/: cột đèn đường

- parking meter /ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər/: đồng hồ tính tiền đỗ xe

- pavement /ˈpeɪvmənt/= sidewalk/ ˈsaɪdwɔːk/: vỉa hè

- pedestrian crossing /pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /: vun sang đường

- pedestrian subway / pəˈdestriən ˈsʌbweɪ /: con đường hầm đi bộ

- side street /saɪd striːt/: phố nhỏ

- Signpost /ˈsaɪnpoʊst/: cột hải dương báo

- xe taxi rank /ˈtæksi ræŋk/: bến bãi đỗ taxi

- office building /ˈɒf.ɪs ˈbɪl.dɪŋ/ tòa bên văn phòng

- lobby /ˈlɒb.i/ hành lang, sảnh

- corner /ˈkɔː.nəʳ/ góc đường

- crosswalk /ˈkrɒs.wɔːk/ gạch kẻ cho người qua đường

- department store /dɪˈpɑːt.mənt stɔːʳ/ bách hóa tổng hợp

- bakery /ˈbeɪ.kər.i/ tiệm bánh mì

- pay phone /’peɪ fəʊn/ điện thoại thông minh công cộng

- street sign /striːt saɪn/ hướng dẫn đường

- post office /pəʊst ˈɒf.ɪs/ bưu điện

- traffic cop /ˈtræf.ɪk kɒp/ cảnh sát giao thông

- intersection /ˌɪn.təˈsek.ʃən/ giao lộ

- pedestrian /pəˈdes.tri.ən/ người đi bộ

- bus stop /bʌs stɒp/ trạm dừng xe buýt

- bench /bentʃ/ ghế đợi

- waste basket /ˈweɪstbæskɪt/ thùng rác

- subway station /ˈsʌb.weɪ ˈsteɪ.ʃən/ trạm xe năng lượng điện ngầm

- elevator /ˈel.ɪ.veɪ.təʳ/ thang lắp thêm (dạng nâng)

- Bookstore /ˈbʊk.stɔːʳ/ hiệu sách

- Parking garage /ˈpɑː.kɪŋ ˈgær.ɑːʒ/ khu vực đỗ xe

- Parking meter /ˈpɑː.kɪŋ ˈmiː.təʳ/ lắp thêm thu tiền đậu xe pháo ở đường phố

- Traffic light /ˈtræf.ɪk laɪt/ đèn giao thông

- Apartment house /əˈpɑːt.mənt haʊs/ bình thường cư

- Building number /ˈbɪl.dɪŋ ˈnʌm.bəʳ/ số tòa nhà

- Sidewalk /ˈsaɪd.wɔːk/ vỉa hè

- Curb /kɜːb/ lề đường

- Fruit & vegetable market /fruːt nd ˈvedʒ.tə.bļ ˈmɑː.kɪt/ chợ trái cây và rau

- Street light /ˈstriːt laɪt/ đèn đường

- Newsstand /ˈnjuːz.stænd/ sạp báo

*

Miêu tả cuộc sống sôi hễ ở thành phố

2. Những bài viết tiếng Anh về cuộc sống đời thường ở thành phố

Bài 1:

City is a place where life has become modern and comfortable và also mechanised. It is a huge habitation with brilliant life & life style lớn be seen everywhere.

For a correct assessment of đô thị life we have khổng lồ look at both the pros and cons of the đô thị life, understand its advantages & disadvantages, & its merits & demerits.

People throng to a city basically for their employment i.e. For a means for a living or earning. This of course is absolutely necessary for all human beings and a thành phố offers more avenues and has greater potential for jobs & there are more job opportunities. It is for this main reason that people come and crowd the cities.

This does pay as; the city has more to lớn offer for people of all categories. This is not available in smaller places or villages. No matter what the talents & capacities of individuals, all of them get absorbed in cities as; it offers them all the power to sustain themselves.

Since every individual is busy looking for opportunities of livelihood there is bound to be in city a tough competition. Whether it is a competition for a job, for an examination or space or an office, or, as much as, even an area for begging, a city offers a very keen competition for all no matter what they follow.

This in turn results in the obvious tensions and hurry found in đô thị life. In a thành phố if we watch for some time, the impression we get is that, everyone is or at least seems khổng lồ be running to lớn his destination, lest someone else reaches there before.

There is besides the tensions of đô thị life, a lot of glamour in most of them. This glamour also has its own attraction for the people rushing lớn cities. Life style becomes good as, there is a lot of money flowing in a city.

Just as job avenues are in plenty, the entertainment avenues are also in plenty. These avenues of entertainment & the light of glamour in cities have their charm and also their drawbacks.

The thành phố children try lớn ape the scenes they see around full of glamour and priceless enjoyment. Seeing all this when most of them grow lớn be bereft of most of this, they feel left out và frustrated.

One most attractive point of thành phố life is that here we find multifaceted avenues of education, which is completely lacking in small places. This gives the children a vast spectrum of choices of study khổng lồ follow.

No matter what each child in a đô thị is fond of doing, he/she is sure khổng lồ find a place where his/her avenue of studies is taught. This is a great advantage lớn the children in cities, and this is exactly why, the city children are smarter và more exposed khổng lồ the world, compared to lớn their counterparts in villages.

Xem thêm: Quy Trình Rửa Tay Phẫu Thuật Của Bộ Y Tế, Chương 4:Rửa Tay

Bài 2:

The human civilization underwent many changes and developments with the passage of time. Early man lived in caves and forests. They lived on the food available in the forests. Science has blessed mankind with all the basic comforts of life. Man started living in cities. Cities became the major centers of live hood. A thành phố has larger population compared to lớn a town & a village.

Life is full of activities in a big city. A big đô thị is a centre of all types of education. It is a centre of trade, medical facilities, business and recreation. The population increase during the daytime. People staying the nearby villages & towns come to lớn the city on different errands.

Life in a big thành phố starts early in the morning. Many school buses carrying school children can be seen playing on roads. School children dressed in their uniform can be seen on the roads walking or waiting for buses. Some are seen moving on scooters và in cars. Then a long queue of office-workers can be seen at the bus stops. Some go by their own vehicles and others go by buses or trains. Some people use cycles and tự động hóa rickshaws to go to their destination. People flock khổng lồ the market lớn buy vegetables và household goods. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops & the market places remain crowded till the evening hours.

Life in the city has certain charms. There are many places for recreation. There are big parks, hotels & clubs for entertainment. There are discotheques for music lovers và party-goers.

Bài 3:

Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants vì when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops & offices open, students flock to their schools and the day's work begins. The city now throb with activity, và it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists và others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive khổng lồ transact business. Then towards evening, the offices & day schools begin to close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses và other means of transport. Everyone seems lớn be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. The đô thị could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.

Bài 4:

Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops & offices opens, studend flock to lớn their school and the day’s work begins. The thành phố now throb with activity, & it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the đô thị while businessmen from various parts of the world arrive khổng lồ transact business.

The towards evening, the offices và day schools begin to lớn close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems lớn be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been khổng lồ the city before finds it hars to move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of the city. These parts are usually the business centres.

With the coming of night, another kind of activity begins. The streets are now full of colourful lights. The air is cooler and life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks & clubs, while others remain indoors to watch television or listen to lớn the radio. Some visit friends and relatives & some spend their time reading books và magazines. Those who are interested in politics discuss the latest political developments. At the same time, hundreds of crimes are committed. Thieves & robbers who wait dor the coming of night become active, & misfortune descends upon many. For the greed of a few, many are killed, and some live in constant fear. Lớn bring criminals lớn justice, the officers of the law are always on the move.

Workers và others who seek advancement in their careers attend educational institutions which are mở cửa till late in the night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The facilities và opportunities that the people in the đô thị have khổng lồ futher their studies and increase their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people of the đô thị are usually better informed than those of the village, where even a newpaper is sometimes difficult to get.

The thành phố could, therefore, be described as a plave of ceaseless activiy. Here, the drama of life is enacted every day.

Xem thêm: Dạng Bài Tập Về Áp Dụng Công Thức Giải Phương Trình Chứa Căn Bậc 2 Lớp 10

Những bài viết tiếng Anh về cuộc sống thường ngày ở thành phố được giới thiệu ở trên sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho chúng ta khi luyện viết tiếng Anh đó. Các bạn cố gắng luyện tập cho mình thói quen viết tiếng Anh từng ngày nhé.