Đường Thẳng Đi Qua Gốc Tọa Độ

     

Câu hỏi :

Đường thẳng d trải qua gốc tọa độ và tuy nhiên song với đường thẳng AB có (A(2;1);B(1;3)) có phương trình là: 


*