GIẢI BÀI TẬP TOÁN 12 SGK TRANG 44

     

(limlimits_x o -infty ,left( x^3-3x^2+5 ight)=limlimits_x o -infty ,left< x^3left( 1-dfrac3x+dfrac5x^3 ight) ight>=-infty \ limlimits_x o +infty ,left( x^3-3x^2+5 ight)=limlimits_x o +infty ,left< x^3left( 1-dfrac3x+dfrac5x^3 ight) ight>=+infty )

+Bảng trở thành thiên

*


* Đồ thị