Ký hiệu nhỏ hơn hoặc bằng

     

Ký Hiệu đối chiếu ❤️️ Bảng ký kết hiệu vết lớn bé nhỏ bằng ≤ ≥ ký kết hiệu dấu tương đương ≃ ký hiệu vệt xấp xỉ… bằng kí tự đặc biệt ✅ COPY và DÁN