MARKETING 3.0 PHILIP KOTLER PDF TIẾNG VIỆT

     

Simple English gửi tặng kèm các chúng ta marketer tương lai những đầu sách kinh doanh và self-help (có giờ Anh và tiếng Việt) nhằm trang bị thêm trí thức cho sự nghiệp trong tương lai nhé