Unit 16 Lớp 11: Reading

     

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 16 lớp 11: reading

(Dưới đó là hai kì quan nhân tạo nổi tiếng. Chú ý vào chúng và vấn đáp các câu hỏi.)

*

1. Can you name these two wonders of the world?

2. Where vày you think they are located?

3. What bởi vì you know about them?

Lời giải chi tiết:

1. These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), and the Taj Mahal.

2. The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, và the Taj Mahal in India.

3. They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. Và the Taj Mahal was built from 1630 to 1652 by an Indian king.

Tạm dịch: 

1. Bạn có thể kể tên đến hai kỳ quan thế giới này?

=> Hai kỳ quan là Đại Kim từ tháp Cheop (Khufu), và Taj Mahal.

2. Chúng ta nghĩ bọn chúng ở đâu?

=> Kim trường đoản cú tháp Cheop to con là sinh hoạt Cairo, Ai Cập cùng Taj Mahal sinh hoạt Ấn Độ.

3. Chúng ta biết gì về chúng?

=> bọn chúng được kiến thiết làm lăng tuyển mộ cho gia đình hoàng gia. Kim từ tháp được xây dựng cách đây hơn 4000 năm. Và Taj Mahal được xây dựng từ thời điểm năm 1630 đến 1652 bởi vì một vị vua Ấn Độ.


While

While you read

Read the passage & then bởi the task that follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và tiếp nối làm nhiệm vụ tiếp theo.)

THE GREAT PYRAMID OF GIZA

The Great Pyramid of Giza was built by the Egyptian pharaoh Khufu around the year 2560 BC. The purpose of this huge stone pyramid was to serve as a tomb when he died & to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try lớn steal the treasures and belongings there. The Great Pyramid is believed to have been built over a 20-year period. First, the site was prepared and then the huge blocks of stone were transported & put in their places.

When it was built, the Great Pyramid was 147 metres high on a base of 230 square metres. It ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries, only lớn be surpassed in height in the nineteenth century AD. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. It has been suggested that there are enough blocks in the three pyramids lớn build a 3-metre high. 0.3-metre-thick wall around France.

Although it is not known how the blocks were put in place, several theories have been proposed. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. A second theory suggests that the blocks were lifted & placed using thousands of huge weight arms.

Today, the Great Pyramid of Giza is enclosed, together with the other pyramids in the tourist region of the Giza Plateau on the west ngân hàng of the River Nile. Also in the area is the museum housing the mysterious Sun Boat, only discovered in 1954 near the south side of the pyramid. The boat is believed lớn have been used to carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim từ bỏ Tháp Giza được xuất bản bởi những Pharaoh Ai Cập vào tầm khoảng 2560 năm trước công nguyên. Mục đích của kim tự tháp bằng đá vĩ đại này là làm chiêu mộ cho Pharaoh sau khi qua đời với để đảm bảo an toàn phòng táng khỏi tiết trời và đông đảo tên trộm nỗ lực ăn cắp các kho báu và của nả ở đó. Đại Kim tự Tháp biết đến được tạo trong khoảng thời gian 20 năm. Vị trí phát hành được chuẩn bị đầu tiên và tiếp nối các khối đá to đùng được vận tải và chuyển vào ghép nối với nhau.

Khi hoàn thành, Kim từ Tháp cao 147 mét, được để lên một bệ móng rộng lớn 230 mét vuông. Nó được xếp vào mặt hàng cấu trúc tối đa trên quả đât trong vòng 43 nỗ lực kỉ, chỉ bị vượt qua về độ cao ở cụ kỉ XIX sau Công nguyên. Kết cấu bao hàm khoảng 2 triệu khối đá, từng khối nặng khoảng tầm 2,5 tấn. Fan ta đến rằng cân nặng đá xây ba kim từ tháp đủ để xây dừng một bức tường thành cao 3m, dày 3m vòng quanh nước Pháp.

Mặc dù không người nào biết làm ráng nào những khối đã làm được ghép lại cùng với nhau, một số trong những giả thuyết được đưa ra. Một mang thuyết cho rằng người ta xuất bản một đoạn đường dốc trực tiếp hoặc xoắn ốc trong quy trình xây dựng Kim từ bỏ tháp. đưa thuyết máy hai mang lại rằng các khối vẫn được thổi lên và xếp lại cùng với nhau bằng cách sử dụng hàng chục ngàn cánh tay khổng lổ, lực lưỡng.

Ngày nay, Đại Kim trường đoản cú Tháp Giza đã có được xây rào kín đáo xung quanh cùng với những Kim tự Tháp khác trong quần thể vực du ngoạn của đồng bằng Giza bên trên bờ phía Tây của sông Nile. Cũng trong khu vực này cũng có thể có bảo tàng trưng bày con thuyền Mặt Trời bí ẩn được vạc hiện vào thời điểm năm 1954 gần phía nam giới của Kim trường đoản cú Tháp. Mẫu thuyền này được hiểu đã được dùng để chở xác của Khufu trong chuyến du hành cuối cùng của ông cùng bề mặt đất trước khi được chôn cất bên trong Kim tự Tháp.


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ trong khung lộ diện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ mê thích hợp.)

mysterious ramp tomb

chamber spiral wonder

1. Last week we paid a visit lớn the _______ of an unknown mandarin.

2. The movie was about a _______ of the world.

3. A _______ is needed at the exit và entrance for wheelchairs users.

Xem thêm: Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ A, 213+ Từ Vựng Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ A

4. The Queen"s private _______ is not opened lớn public.

5. It’s not known why Beson disappeared in _______ circumstances.

7. A snail’s shell is _______ in form.

Lời giải chi tiết:

1. tomb

2. Wonder

3. Ramp

4. Chamber

5. Mysterious

7. Spiral

Tạm dịch: 

1. Tuần trước, shop chúng tôi đã mang đến thăm một ngôi mộ của một vị quan ko nổi tiếng.

2. Bộ phim truyền hình nói về một kỳ quan tiền của thay giới.

3. Một dốc thoải là cần thiết tại lối ra và lối vào cho người sử dụng xe pháo lăn.

4. Căn phòng riêng của nữ hoàng ko được mở mang đến công chúng.

5. Không biết tại sao Beson mất tích trong hoàn cảnh bí mật.

7. Vỏ ốc tất cả dạng xoắn ốc.


Task 2

Task 2. Answer the following questions.

(Trả lời những thắc mắc sau đây.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated và when was it built?

2. How high & large was the Great Pyramid of Giza?

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid?

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid?

5. According to lớn the passage, what is the boat believed to lớn have been used for?

Lời giải chi tiết:

1. It is located on the west bank of the River Nile & it was built around the year 2560 B.C.

2. It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

3. The purpose of this huge stone Pyramid was lớn serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died và to protect the burial chamber from the weather & from thieves who might try to lớn steal the treasures and belongings there.

4. It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms lớn lift và place the blocks of stone.

5. The boat is believed khổng lồ have been used to lớn carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Tạm dịch: 

1. Kim từ bỏ tháp Giza nằm chỗ nào và được chế tạo khi nào?

=> Nó nằm trên bờ phía tây của sông Nile cùng nó được xây dựng vào lúc năm 2560 trước Công nguyên.

2. Kim trường đoản cú tháp Giza bự và cao bao nhiêu?

=> Nó cao khoảng tầm 147 mét bên trên một nền rộng lớn 230 mét vuông.

3. Mục đích của Kim trường đoản cú tháp đá đẩy đà này là gì?

=> Mục đích của Kim từ bỏ tháp đá vĩ đại này là để giao hàng như một ngôi chiêu mộ khi Pharaoh Ai Cập Khufu khuất và để bảo vệ phòng chôn cất khỏi thời tiết với từ đa số kẻ trộm có thể nỗ lực ăn cắp kho báu và đồ đạc ở đó.

4. Người Ai Cập cổ đại xây dựng Kim từ Tháp như vậy nào?

=> Người ta cho là Ai Cập cổ đại sử dụng dốc trực tiếp hoặc xoắn ốc / hoặc cánh tay lực lưỡng để nâng và đặt khối đá.

Xem thêm: Địa Lí 7 Bài 27: Thiên Nhiên Châu Phi Bài 27 : Thiên Nhiên Châu Phi (Tiếp Theo)

5. Theo đoạn văn, loại thuyền được hiểu đã được sử dụng để làm gì?

=> Thuyền được cho là đã được áp dụng để mang cơ thể của Khufu trong hành trình cuối cùng của bản thân trên trái đất trước khi bị chôn vùi bên trong kim từ bỏ tháp.