Tìm Ước Chung Lớn Nhất Và Bội Chung Nhỏ Nhất Trong C

     

Đề bài

Viết chương trình C tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai số nguyên dương a và b.

*Bạn đang xem: Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất trong c

Định nghĩa

USCLN của 2 số nguyên dương a và b là một số k lớn nhất, sao cho a và b đều chia hết cho k.

BSCNN của 2 số nguyên dương a và b là một số h nhỏ nhất, sao cho h chia hết cho cả a và b.

Lời giải

Một phương pháp đơn giản đề tìm USCLN của a và b là duyệt từ số nhỏ hơn trong 2 số a và b cho đến 1, khi gặp số nào đó mà cả a và b đều chia hết cho nó thì đó chính là USCLN của a và b. Tuy vậy phương pháp này chưa phải là hiệu quả nhất.

Vào thế kỷ 3 TCN, nhà toán học Euclid (phiên âm tiếng Việt là Ơ-clit) đã phát minh ra một giải thuật tìm USCLN của hai số nguyên dương rất hiệu quả được gọi là giải thuật Euclid. Cụ thể về ý tưởng của bài toán, giả sử a lớn hơn b, khi đó việc tính UCSLN của a và b sẽ được đưa về bài toán tính USCLN của a mod b và b vì USCLN(a, b) = USCLN(a mod b, b).

Khi đã tìm được USCLN thì việc tìm BSCNN của hai số nguyên dương a và b khá đơn giản. Khi đó BSCNN(a, b) = (a * b) / UCSLN(a, b).


Tìm USCLN và BSCNN của 2 số a và b trong C

Ví dụ dưới đây sử dụng giải thuật Euclid để giải quyết bài toán tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai số nguyên dương a và b.


/** * Chuong trinh tim uoc chung lon nhat (USCLN) * va boi so chung nho nhat (BSCNN) cua 2 so a và b * *
author chuyensuamayphotocopy.vn */#include/** * Tim uoc so chung lon nhat (USCLN) */int USCLN(int a, int b) { if (b == 0) return a; return USCLN(b, a % b);}/** * Tim boi so chung nho nhat (BSCNN) */int BSCNN(int a, int b) { return (a * b) / USCLN(a, b);}/** * Ham main */int main() { int a, b; printf("Nhap so nguyen duong a = "); scanf("%d", &a); printf("Nhap so nguyen duong b = "); scanf("%d", &b); // tinh USCLN cua a và b printf("USCLN cua %d va %d la: %d", a, b, USCLN(a, b)); // tinh BSCNN cua a và b printf("USCLN cua %d va %d la: %d", a, b, BSCNN(a, b));}
Kết quả:


Nhap so nguyen duong a = 3Nhap so nguyen duong b = 4USCLN cua 3 va 4 la: 1USCLN cua 3 va 4 la: 12
Giải phương trình bậc 2 trong C
Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n
Recent Updates LinkedList trong javaArrayList trong javaXử lý duplicate trong SQLPhím tắt hay dùng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính trong ExcelIn trang tính trong ExcelHàm VLOOKUP trong ExcelĐối tượng đồ họa trong ExcelSử dụng macro trong ExcelSử dụng Templates trong ExcelSử dụng chủ đề (theme) trong Excel


Xem thêm: Phương Thức Dinh Dưỡng Chủ Yếu Của Trùng Roi Xanh

chuyensuamayphotocopy.vn on facebook
Học Lập Trình Online Miễn Phí - chuyensuamayphotocopy.vn

*

Danh Sách Bài Học
Học Java | Hibernate | Spring Học Excel | Excel VBA Học Servlet | JSP | Struts2 Học C | C++ | C# Học Python Học SQL


Bài Tập Có Lời Giải

Bài tập Java Bài tập C Bài tập C++ Bài tập C# Bài tập Python Ví dụ Excel VBA


Câu Hỏi Phỏng Vấn

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL
Xem thêm: Giỏi Ngay Cấu Trúc Both…And, Cách Dùng Both, Either, Neither Trong Tiếng Anh

Scroll back to top