Trong phản ứng dưới đây vai trò của h2s là

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong phản ứng dưới đây, vai trò của H2S là:

2 FeCL 3 + H 2 S → 2 FeCl 2 + S + 2 HCl

A.

Bạn đang xem: Trong phản ứng dưới đây vai trò của h2s là

hóa học oxi hóa

B. hóa học khử

C. Axit

D. Vừa oxi hóa vừa khửTrong phản ứng: 2FeCl2 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl, vai trò của H2S là

A. Hóa học oxi hóa.

B. Chất khử.

C. Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

D. Chất bị khử.


*

Trong bội nghịch ứng: 2FeCl2 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl, mục đích của H2S là 

A. Chất oxi hóa

B. Chất khử.

C. Vừa là hóa học oxi hóa vừa là hóa học khử

D. Chất bị khử


+H+2+O+biểu+diễn+bản+chất+của+phản+ứng+hóa+học+nào+dưới+đây:+A.+H+2+SO+4+++BaCl+2+->+BaSO+4+++2HCl+B.+NaOH+++NaHCO+3--Na2+CO+3+++H+2+O+C.+Fe(OH)+3+++3HCl-...">

Phương trình ion thu gọn: H + + OH - -> H 2 O biểu diễn thực chất của bội nghịch ứng hóa học nào dưới đây: A. H 2 SO 4 + BaCl 2 -> BaSO 4 + 2HClB. NaOH + NaHCO 3--Na2 teo 3 + H 2 OC. Fe(OH) 3 + 3HCl-> FeCl 3 + 3H 2 OD. HCl + NaOH ->NaCl + H 2 O


Cho các phản ứng sau:

( 1 ) S + O 2 → S O 2 ( 2 ) S + H 2 → H 2 S ( 3 ) S + 3 F 2 → S F 6 ( 4 ) S + 2 K → K 2 S

S vào vai trò hóa học khử một trong những phản ứng nào?

A.

Xem thêm: Đất Feralit Có Đặc Điểm Là Chua, Nhiều, Đất Feralit Ở Nước Ta Có Đặc Điểm Nổi Bật Là

Chỉ (1)

B. (2) với (4) 

C. chỉ (3)

D. (1) với (3)


Khi S phản ứng với các đơn chất có độ âm điện lớn hơn sẽ thể hiện tính khử

Do kia phản ứng (1) với (3), S vào vai trò hóa học khử


Cho bội phản ứng sau: 2 F e C l 3 + H 2 S → 2 F e C l 2 + S + 2 H C l .

Vai trò của H 2 S là

A. Hóa học oxi hóa.

B. Hóa học khử.

C. Axit.

D. Vừa thoái hóa vừa khử. 


chấm dứt Sơ Đồ làm phản ứng sau : a) S → SO2 → SO3 → H2SO4→ H2 → H2S → SO2 → S → Na2S → H2S → CuS

b) Cl2 → HCl → FeCl2 → FeCl3 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → Fe2O3 ⇌ sắt FeCl3 → FeCl3 → Fe(NO3)3 ⇌ Fe2O3


a;

S + O2 -> SO2

2SO2 + O2 -> 2SO3

SO3 + H2o -> H2SO4

Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2

H2 + S -> H2S

2H2S + 3O2 -> 2SO2 + 2H2O

SO2 + 2Mg -> 2MgO + S

S + 2Na -> Na2S

Na2S + 2HCl -> 2NaCl + H2S

H2S + CuO -> CuS + H2O


b;

Cl2 + H2 -> 2HCl

Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3

2FeCl3 + fe -> 3FeCl2

FeCl2 + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2AgCl

Fe(NO3)2 + 2NaOH -> Fe(OH)2 + 2NaNO3

4Fe(OH)2 + O2 -> 2Fe2O3 + 4H2O

Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2

2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3

FeCl3 + 3AgNO3 -> Fe(NO3)3 + 3AgCl

4Fe(NO3)3 -> 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Fe2O3 + 6HNO3 -> 2Fe(NO3)3 + 3H2O


Cho các phản ứng sau:

(1) SO2 + H2S → S + H2O

(2) SO2 + KMnO4 + H2O →MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

(3) SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr

(4) SO2 + Ca(OH)2 → Ca(HSO3)2

Số phản bội ứng mà lại SO2 vào vai trò là hóa học khử là:

A. 2.

B. 1.

C. 3.

Xem thêm: Giải Toán 9 Bài 1 Góc Ở Tâm Số Đo Cung, Giải Bài Tập Sgk Toán 9 Bài 1: Góc Ở Tâm

D. 4.


Nguyên tử S đóng vai trò là chất khử trong làm phản ứng nào dưới đây A.S+Hg->HgS B.S+3F2->SF6 C.S+H2->H2S D.S+2Na->Na2S